Power Max 2(สารมหัศจรรย์ แช่เมล็ดก่อนปลูก)
สูตรใบเขียว ต้นเหนียว ดอกงาม ผลดก

ขนาด 500 cc.
ราคา 450 บาท

ประโยชน์  Vitamin  B-1

-  แช่เมล็ดพันธ์พืชก่อนปลูก

-  เร่งราก  กิ่งตอน  กิ่งปักชำ  แช่กิ่งก่อนปลูก

-  ช่วยให้พืชที่ย้ายปลูกใหม่ฟื้นตัวเร็วขึ้นไม่ชงักงัน  แตกรากดี  ตั้งตัวได้เร็วขึ้น

-  สำหรับดอกที่ปลูกใหม่  หรือเก่าแก่ที่ไม่ออกดอก

-  ช่วยให้ระบบรากดูดปุ๊ยได้เต็มที่

-  ผักที่ย้ายปลูกใหม่หรือพืชที่ต้องการหัวหรือแง่งช่วยให้ระบบรากดูดธาตุอาหารได้ดี  เพิ่มเนื้อหัวและแง่ง

-  คลุกเมล็ดพันธุ์พืชหรือกิ่งพันธุ์ก่อนปลูก

คุณสมบัติ

  เป็นสารใช้ในการเร่งราก  เร่งการแตกรากพืชได้มากกระตุ้นการเจร็ญเติบโตของพืช  ทำให้พืชฟื้นตัวเร็ว

วิธีการใช้

-  ใช้เร่งรากกิ่งปักชำ  ใช้อัตรา  60 ซีซี.   ต่อน้ำ  20 ลิตร ราดบริเวณโคนต้นให้พอเปี้ยก  3  วันต่อครั้ง

-  ใช้ในพืชที่ย้ายปลูกใหม่   ใช้อัตรา  50-60  ซีซี.  ต่อน้ำ  20  ลิตร  ช่วยให้พืชแตกรากได้เร็วขึ้น  และแตกมาก  จะทำให้พืชที่ย้ายปลูกโตเร็ว  และมีใบสีเขียวเข้มสดใส

-  ใช้สำหรับหญ้าจัดสวน  ใช้อัดตรา  40  ซีซี.  ต่อน้ำ  20 ลิตร  ฉีดพ่นทุกๆ  7  วัน

-  ใช้สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ  ใช้อัตรา  20 40  ซีซี.  ต่อน้ำ  20 ลิตร